Стежки
відео, малюнки, 2013

Paths
video, drawings, 2013

​Тривалість відео / Duration of video - 10’41’’
кадри з відео / stills from video:

Робота складається з відео, зроблене оператором який слідує по стежках протоптаних невідомими людьми в різних місця і серії малюнків, де лінії які можуть створити один шлях, обрізані і розділені. Слідування за тим, чиєї мети не знаєш (в кращому випадку можеш розраховувати на безцільність), є робота поступового впізнавання, уважного і терплячого. Вибір об'єкта довіри практично нез'ясовний, ясних передумов для початку руху саме в цю сторону вкрай мало. Але свідома довіра свого руху іншому виявляється засобом побачити цього іншого, прийняти його реальність. Рух пальців, спонтанна візуалізація слова, слідування через ліс по слідах невідомої тобі людини, стають об'єктами найпильнішого розгляду.

Інший рідний, близький, або інший, наділений ім'ям і авторитетом, або безіменний інший, який рухається в обраному напрямку - слідування за кожним, певним чином знімає твоє власне цілепокладання, звільняючи рух , втім, ілюстроване тими чи іншими спостереженнями. Але пройти чужий шлях, потрапляючи слід у слід, просто неможливо. Важливими виявляються самі невдачі роботи уподібнення іншому, мікроскопічні, але нескінченно важливі розбіжності, що виникають ,інтервали, паузи, подвоєння.
_____________________________________________________________________________________________________

Paths concists of video made by cameraman following the paths trodden by unknown people in different places and assemblage of drawings were lines which could form one direction are cut and divided. Following on someone whose goals you do not know (at best, you can count on aimlessness), there is a gradual recognition of the work, attentive and patient.
Selecting an object of trust is almost inexplicable, clear conditions for the beginning of movement in this direction is very small. But conscious entrusting his movement is another way to see this other, accept its reality.

Finger movements, spontaneous speech visualization, following the trail through the forest to an unknown person, you become the object of the most careful consideration. Other relatives, or other, endowed with the name and authority, or ring the other, moving in the chosen direction ‐
following every certain way relieves your own goal setting, freeing the movement‐as‐such, however, illustrated by various observations. But another way to go, falling in the tracks, is
impossible. Important are your failures of assimilation to another, microscopic, but infinitely important discrepancies arising intervals, pauses, doubling.